Chuyển đến nội dung chính

Bài 14: Tài liệu tự học Solidity. Mappings và Addresses trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Mappings & Addresses

Trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity


Summary for English Visitermapping (address => uint) favoriteNumber;

function setMyNumber(uint _myNumber) public {
  // Update our `favoriteNumber` mapping to store `_myNumber` under `msg.sender`
  favoriteNumber[msg.sender] = _myNumber;
  // ^ The syntax for storing data in a mapping is just like with arrays
}

function whatIsMyNumber() public view returns (uint) {
  // Retrieve the value stored in the sender's address
  // Will be `0` if the sender hasn't called `setMyNumber` yet
  return favoriteNumber[msg.sender];
}Thank you!

Addresses - Địa chỉ ví

Blockchain Ethereum có các tài khoản, bạn có thể coi nó giống như tài khoản ngân hàng. Một tài khoản có số dư Ether (đơn vị tiền tệ được sử dụng trên chuỗi khối Ethereum) và bạn có thể gửi và nhận các khoản thanh toán bằng Ether đến các tài khoản khác, giống như tài khoản ngân hàng của bạn có thể chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác.

Mỗi tài khoản có một địa chỉ, mà bạn có thể coi đó giống như số tài khoản ngân hàng. Đó là một số nhận dạng duy nhất trỏ đến tài khoản đó và có dạng như sau:

0x0cE446255506E92DF41614C46F1d6df9Cc969169

Chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu địa chỉ ví trong một bài học sau, nhưng bây giờ bạn chỉ cần hiểu rằng một địa chỉ thuộc sở hữu của một người dùng cụ thể (hoặc một hợp đồng thông minh).

Vì vậy, chúng tôi có thể sử dụng nó như một ID duy nhất để sở hữu các zombie trong ví dụ của chúng ta (Hãy ghi nhớ Contract zombie trong bài đọc hiểu số 11 để sử dụng làm ví dụ trong các bài học Xem lại ví dụ đó tại đây). Khi người dùng tạo ra các thây ma mới bằng cách tương tác với ứng dụng, chúng ta sẽ đặt quyền sở hữu các thây ma đó thành địa chỉ Ethereum gọi đến.

Mapping Solidity

Trong các bài trước, chúng ta đã học cấu trúc và mảng. Mapping là một cách khác để lưu trữ dữ liệu có tổ chức trong Solidity.

Việc xác định một ánh xạ trông giống như sau:

// Vi du: Trong mot app tai chinh. Ta lưu tru so du cua mot diachi dang uint
mapping (address => uint) public accountBalance;
// Hoac anh xa usernames voi userId
mapping (uint => string) userIdToName;

Ánh xạ về cơ bản là một kho khóa-giá trị để lưu trữ và tra cứu dữ liệu. Trong ví dụ đầu tiên, khóa là một địa chỉ và giá trị là một uint và trong ví dụ thứ hai, khóa là một uint và giá trị là một chuỗi.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Tạo một mapping có tên là zombieToOwner. Key là một uint (chúng ta sẽ lưu trữ và tra cứu zombie dựa trên id của nó) và giá trị là một địa chỉ. Mapping này chế độ công khai.

Tạo một mapping có tên là ownerZombieCount, trong đó key là địa chỉ và giá trị là một uint.


Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 15

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1