Chuyển đến nội dung chính

Solidity cơ bản bài 27: Function Modifier Solidity. Cân bằng quyền kiểm soát dApp và tính phi tập trung của smart contract

Function Modifier

Tự học Solidity bài 27: Cân bằng quyền kiểm soát dApp và tính phi tập trung của smart contract


Summary for English Visiter modifier onlyOwner() {
  require(isOwner());
  _;
 } function renounceOwnership() public onlyOwner {
  emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
  _owner = address(0);
 }//Step code run when call: renounceOwnership1. require(isOwner());
2.  _;3. emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
4.  _owner = address(0);Thank you!

Tâm sự chút

Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, sau khi học đến đây xong bài học này, điều quan trọng bạn cần phải nhớ là DApp nằm trên Ethereum không có nghĩa là nó phi tập trung - bạn phải thực sự đọc mã nguồn để đảm bảo rằng nó không bị chủ sở hữu kiểm soát đặc biệt. Với tư cách là nhà phát triển, có một sự cân bằng giữa việc duy trì quyền kiểm soát DApp để bạn có thể sửa các lỗi tiềm ẩn và xây dựng một nền tảng mà người dùng của bạn có thể tin tưởng để bảo mật dữ liệu của họ.

Sự kế thừa

Trong phần thực hành bài 26 thì hợp đồng ZombieFactory kế thừa từ Ownable, Vì thế chúng ta có thể sử dụng onlyOwner function modifier trong ZombieFeeding.
ZombieFeeding kế thừa ZombieFactory
ZombieFactory kế thừa Ownable
Vì vậy, ZombieFeeding cũng kế thừa từ Ownable, và có thể truy cập các chức năng / sự kiện / Modifier từ hợp đồng Ownable. Điều này cũng đúng cho bất kỳ hợp đồng nào kế thừa từ ZombieFeeding trong tương lai.

Function Modifier

Function Modifier trông giống như một hàm, nhưng sử dụng từ khoá khai báo hàm là Modifier. Và nó không thể được gọi trực tiếp mà thay vào đó chúng ta có thể đính kèm tên của hàm modifier này vào cuối định nghĩa của một hàm khác để thay đổi hành vi của hàm đó.

pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

/**
 * @title Ownable
 * @dev The Ownable contract has an owner address, and provides basic authorization control
 * functions, this simplifies the implementation of "user permissions".
 */
contract Ownable {
 address private _owner;

 event OwnershipTransferred(
  address indexed previousOwner,
  address indexed newOwner
 );

 /**
  * @dev The Ownable constructor sets the original `owner` of the contract to the sender
  * account.
  */
 constructor() internal {
  _owner = msg.sender;
  emit OwnershipTransferred(address(0), _owner);
 }

 /**
  * @return the address of the owner.
  */
 function owner() public view returns(address) {
  return _owner;
 }

 /**
  * @dev Throws if called by any account other than the owner.
  */
 modifier onlyOwner() {
  require(isOwner());
  _;
 }

 /**
  * @return true if `msg.sender` is the owner of the contract.
  */
 function isOwner() public view returns(bool) {
  return msg.sender == _owner;
 }

 /**
  * @dev Allows the current owner to relinquish control of the contract.
  * @notice Renouncing to ownership will leave the contract without an owner.
  * It will not be possible to call the functions with the `onlyOwner`
  * modifier anymore.
  */
 function renounceOwnership() public onlyOwner {
  emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
  _owner = address(0);
 }

 /**
  * @dev Allows the current owner to transfer control of the contract to a newOwner.
  * @param newOwner The address to transfer ownership to.
  */
 function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
  _transferOwnership(newOwner);
 }

 /**
  * @dev Transfers control of the contract to a newOwner.
  * @param newOwner The address to transfer ownership to.
  */
 function _transferOwnership(address newOwner) internal {
  require(newOwner != address(0));
  emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
  _owner = newOwner;
 }
}

Khi bạn gọi hàm renounceOwnership mã bên trong onlyOwner thực thi trước!!!

Sau đó, khi nó chạm vào dấu _; trong onlyOwner, nó nhảy quay trở lại và thực thi mã bên trong renounceOwnership :)

Vì vậy, có những cách khác bạn có thể sử dụng Function Modifier, nhưng một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất là thêm kiểm tra nhanh trước một hàm khác.

Trong trường hợp của onlyOwner, việc thêm Function Modifier vào phần khai báo của một hàm bất kì trong hợp đồng sẽ làm cho hàm đó dành riêng chủ sở hữu của hợp đồng sử dụng.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.

BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 28

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1


Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài giới thiệu: Tự học Solidity. Học lập trình web3. Lập trình Smart Contract các Blockchain

LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của blog này để chia sẻ một cách đơn giản nhất để bạn có thể tự học lập trình web3 Solidity bằng tiếng Việt, tự học online ngôn ngữ lập trình Solidity để Code ra một Smart Contract trên blockchain của ETH. Khoá học này dành cho những lập trình viên Việt Nam nhưng không giỏi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài học này sẽ không rườm rà các lý thuyết. Vậy nên những khái niệm như Blockchain là gì, Smart Contract là gì thì mời các bạn tự tra cứu Google :) ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP Trên cơ sở là bạn cũng đã có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác rồi, giờ có nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới. Bạn cần một website học lập trình web3 Solidity một cách hệ thống từ A đến Z và bài bản. Còn nếu bạn là một người mới tinh như trang giấy trắng về code, chưa biết tí gì về lập trình thì xin hãy quay lại đây sau. Hãy học một khoá lập trình căn bản trước nhé. THỰC HÀNH CODE Ở ĐÂU? Trong khoá tự học lập trình web3 Solidity này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo online là

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và  Pragma Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại  bài giới thiệu khoá học Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { } Thank you! 1. Contract Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án.  Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này: contract HelloWorld { } 2. Phiên bản Pragma Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn. Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì  bạn khai báo trên cùng như sau:  pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z. Các trường phái ptkt coin

Tự học  Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z . Các trường phái ptkt coin. 0. Lời nói đầu Phân tích giao dịch trong trade coin, trade chứng khoán... bao gồm 03 loại phân tích chính: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Như tiêu đề của bài viết này "Phân tích kỹ thuật Trade Coin từ A đến Z". Trong bài viết này tôi dựa trên những kiến thức thực chiến từ 2017 đến nay. Tự Học Trade Coin (Tuhocsolidity.com) sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức và bộ công cụ phân tích cần thiết từ cơ bản đến nâng cao để tự bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch dành cho việc Trade Coin, Trade chứng khoán... hiệu quả nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong trade coin từ A đến Z 1. Time Frame là gì? Khung thời gian là gì? Time Frame là khung thời gian thể hiện của biểu đồ giá. Có nhiều khung thời gian được sử dụng, phổ biến là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4